کامسول

معیار پوسته سقف Scordelis-Lo

Scordelis-Lo Roof Shell Benchmark

در این مثال یک غشای خمیده نازک با استفاده از رابط پوسته ساخته و حل می‌شود. این مدل، یک مدل معیار است که به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و به سقف Scordelis-Lo اشاره دارد.

     حداکثر تغییر شکل z محاسبه شده با مقدار داده شده در مجموعه استاندارد پیشنهادی مسائل برای تست دقت اجزای محدود، عناصر محدود در تجزیه و تحلیل و طراحی، 1985 مقایسه شده است.