چرخش یک محور یکنواخت قرارگرفته روی یاتاقان گرد

Whirling of a Uniform Shaft Supported on Journal Bearing

مدل آموزشی چرخش یک محور یکنواخت به شما نشان می‌دهد که چگونه یک تجزیه و تحلیل گذرا از یک محور یکنواخت تحت گرانش را انجام دهید. محور توسط دو یاتاقان هیدرودینامیکی در انتهای آن پشتیبانی می‌شود. اثر ژیروسکوپی باعث می‌شود که روتور حول محور اولیۀ خود چرخیده و در نهایت به مدار ثابت برسد.

نتایج شامل مشخصات تنش در روتور با حداکثر تنش خمشی، فشار مایع بلبرینگ و مدار یاتاقان است. در آخرین نتیجه، یاتاقان به بیرون چرخیده تا سرانجام به یک مدار ثابت برسد.

همچنین در این مثال، طیف فرکانس شتاب یاتاقان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که تأیید می‌کند چرخش نیم‌فرکانس، حالت غالب چرخش است.