نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

رفتار گذرای ریزآینه ارتعاشی با میرایی چسبنده و حرارتی

Vibrating Micromirror with Viscous and Thermal Damping: Transient Behavior

ریزآینه‌ها در دستگاه‌های MEMS خاصی برای کنترل عناصر نوری استفاده می‌شوند. این مدل مثال آینه‌ای را نشان می‌دهد که در ابتدا برای مدت کوتاهی فعال بوده و سپس ارتعاشات میرا را نشان می‌دهد.

این یک ریزآینۀ ارتعاشی احاطه شده توسط هوا را شبیه‌سازی کرده و از رابط‌هایAcoustics Thermoviscous ،Transient ، Shell وPressure Acoustics ، Transitive استفاده کرده تا از برهم‌کنش مایع جامد در حوزۀ زمان استفاده کند. استفاده از رابط Acoustics Thermoviscous جزئیات کاملی از میرایی چسبنده و حرارتی آینه نسبت به هوای اطراف را ارائه می‌دهد.