نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

ذرات ارتعاشی در آب

Vibrating Particle in Water

این آموزش یک ذرۀ نیمکروی کوچک لرزشی در آب را شبیه‌سازی می‌کند. این ذره دارای شعاع 1 میلی‌متر بوده و در جهت محوری با فرکانس 50 کیلوهرتز نوسان می‌کند. ارتعاشات باعث ایجاد امواج صوتی در سیال می‌شوند. این مثال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک مدل صوتی گرماچسبنده را به گونه‌ای تنظیم کرد که امواج صوتی (قابل فشرده‌سازی) در مایعات را حل کند. راه حل عددی در مقایسه با یک راه حل تحلیلی برای نوسان ذرات در امتداد محور قطبی معتبر است.