نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

بارگذاری تک‌محوره آلیاژ حافظه شکل

Uniaxial Loading of Shape Memory Alloy

این مدل‌ها تلفیقی از مثال‌های موجود در کتب درسی است

آلیاژهای حافظه شکل: مدل‌سازی و کاربردهای مهندسی. D. Lagoudas Ed. Springer 2008.