نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

آموزش ردیابی اشعه زیر آب در زیر هندسه متقارن محوری دوبعدی

Underwater Ray Tracing Tutorial in a 2D Axisymmetric Geometry

هنگام محاسبه شدت اشعه در مدل‌های بدون تقارن دوبعدی، جبهۀ موج با پرتو انتشار به جای موج استوانه‌ای به عنوان یک موج کروی یا بیضوی استفاده می‌شود. این مثال آموزشی نحوۀ تنظیم چندین ویژگی مهم با استفاده از رابط Ray Acoustics را نشان می‌دهد. این شدت و محاسبۀ فاز در رسانۀ درجه‌بندی‌شده (سرعت مشخصات صدا) از جمله کاهش وابستگی به فرکانس در آب دریا (استفاده از یک مدل نیمه‌تجربی از مقالات) را نشان می‌دهد. دو مدل بازتاب مرزی مختلف برای سطح دریا و کف دریا استفاده می‌شود.

تمام خصوصیات مواد و مدل‌های بازتابی می‌توانند توابع تحلیلی یا داده‌های مدل وارداتی باشند. آن‌ها می‌توانند به فراوانی و زاویۀ فرود بستگی داشته باشند.