نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

حفاری تونل

Tunnel Excavation

این مدل تخمینی از رفتار خاک در طی حفاری تونل را ارائه می‌دهد. استقرار سطح و عرض ناحیۀ پلاستیک اطراف تونل پارامترهای مهمی است که به منظور پیش‌بینی آرماتورها برای استفاده در حین حفاری لازم است.

دو مرحلۀ مطالعه استفاده می‌شود. اولین حالت تنش خاک را قبل از حفر تونل محاسبه می‌کند. دومی رفتار الاستوپلاستی را پس از خارج‌کردن خاک داخل تونل محاسبه کرده و از تنش‌های درجا محاسبه شده از مرحلۀ اول استفاده می‌کند. در مرحلۀ اول، خاک الاستیک در نظر گرفته شده و در مرحلۀ دوم، ویژگی انعطاف‌پذیری خاک با معیار Drucker-Prager اضافه می‌شود. این مدل در کرنش صفحۀ دوبعدی حل شده است.