5/5 - (3 امتیاز)
نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

کمانش برج خرپا

Truss Tower Buckling

تجزیه و تحلیل کمتنش عبارت است از جستجوی بار فشار بحرانی که فراتر از آن ساختارها ناپایدار می‌شوند. برنامۀ تحلیلگر کمانش برج خرپا، کمانش برج خرپا را تحت بارهای فشار عمودی شبیه‌سازی کرده تا بار فشار بحرانی را فراهم کند.

     با استفاده از این برنامه، می‌توانید بار کمانش را برای یک برج تحت شرایط مختلف هندسه، یعنی ارتفاع‌های مختلف برج، ناحیۀ سطح مقطع و همچنین مواد مختلف محاسبه و تحلیل کنید. شما می‌توانید انتخاب کنید که آیا این برج معلق بوده یا با سیم‌های بکسل پشتیبانی خواهد شد. این برنامه تأثیر بار ساکن (وزن خود خرپا و سیم‌های بکسل پشتیبان و پیش‌تنش آن‌ها) را هنگام انجام محاسبات در نظر می‌گیرد

خرید بسته آموزش کامسول