نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

آزمایش سه‌محوره

Triaxial Test

آزمایش سه‌محوره یکی از متداول‌ترین آزمایش‌هایی است که در آزمایشگاه تست خاک به کار می‌رود. نمونۀ خاک معمولاً درون یک غشای لاستیکی قرار گرفته و با حفظ فشار شعاعی فشرده می‌شود.

     در این مدل، جابجایی عمودی و فشار محصور در نمونه اعمال شده و پاسخ استاتیک و بار سقوط برای فشارهای مختلف محصور مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مواد با ویژگی انعطاف‌پذیری خاک و معیار Drucker-Prager مدل‌سازی شده‌اند. تجزیه و تحلیل را می‌توان با در نظر گرفتن تقارن محوری ذاتی مدل ساده کرد.