نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

تماس غلتنده گذرا

Transient Rolling Contact

این مثال مفهومی نحوۀ برخورد با یک مسألۀ تماس گذرا را با انتقال اصطکاک چسبندگى-لغزشی نشان می‌دهد. یک لولۀ توخالی نرم که در معرض بار سنگین قرار دارد، در قسمت بالای یک نیم‌لوله قرار می‌گیرد. حرکت لوله بین سرخوردگی و غلتندگی بسته به موقعیت آن در نیم‌لوله و سرعت آن متفاوت است. سطح مقطع لوله نیز به دلیل تماس و نیروهای لختی بیضی‌شکل می‌شود. تعادل انرژی درستی راه‌حل را تأیید می‌کند.

     در یک پست وبلاگ می‌توانید دربارۀ این مثال بیشتر بدانید: “مدل‌سازی یک مسألۀ تماس گذرا با انتقال اصطکاک چسبندگى-لغزشی”