کامسول

انفجار گاؤسی گذرا

Transient Gaussian Explosion

یک بیضی با دیواره‌های سخت صدا ویژگی جالب توجهی دارد که یک سیگنال صوتی ناشی از یک کانون، b/c ثانیه دیرتر در کانون دیگر بازتاب می‌شود؛ که b (در واحد متر) طول قطر بزرگ و c (در واحد متر بر ثانیه) سرعت صدا است.

     این مدل شامل یک انفجار گاؤسی در یک تمرکز بیضی برای نشان دادن برخی از خواص مسائل صوتی وابسته به زمان است.

     این مدل همچنین برخی از مفاهیم مهم را برای یادآوری در هنگام حل مسائل گذرا معرفی و نشان می‌دهد. به طور خاص، رابطۀ بین محتوای فرکانس در اعمال نیرو، وضوح مش و طول مرحلۀ زمانی بررسی می‌شود.