کامسول

مقاومت ظاهری انتقالی یک صفحه سوراخ

Transfer Impedance of a Perforate

صفحات سوراخ، صفحاتی با توزیع سوراخ‌ها یا حفره‌های کوچک هستند. آن‌ها در سیستم‌های صداخفه‌کن، پنل‌های جذب صدا و در بسیاری از مناطق دیگر به عنوان آستر مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ جایی که کنترل دقیق میرایی در آن مهم است. هرچه سوراخ‌ها کوچکتر و کوچکتر شوند، تلفات چسبناکی و حرارتی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند. رفتار میرایی، که به فرکانس نیز وابسته است، می‌تواند با انتخاب اندازۀ سوراخ و توزیع در یک صفحه کنترل شود.

     در حالیکه سال‌هاست که صفحات سوراخ به صورت نظری مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، مدل‌های تحلیلی یا نیمه‌تحلیلی فقط برای هندسه‌های ساده قابل استفاده هستند. یک روش عددی برای سیستم‌هایی که سوراخ‌ها دارای سطح مقطع مختلف بوده و صفحات سوراخ باریک شده یا توزیع سوراخ‌ها غیر یکنواخت باشد، ضروی است.

     در این مدل آموزشی، با استفاده از رابط Thermoviscous Acoustics،Frequency Domain  جلوه‌ها با جزئیات مدل‌سازی می‌شوند. در حالی که سازوکارهای تلفات غیرخطی در سطح صدای زیاد یا در صورت وجود جریان (از میان یا روی صفحات سوراخ) رخ می‌دهد، فقط اثرات خطی ناشی از ویسکوزیته و هدایت حرارتی در این مدل آموزشی بررسی می‌شود. امپدانس انتقالی، امپدانس طبیعی سطح و ضریب میرایی سیستم تعیین می‌شوند.

     مقاومت ظاهری انتقالی با یک مدل نیمه‌تحلیلی مقایسه می‌شود. شما می‌توانید امپدانس انتقالی را که در این مدل مفصل محاسبه می‌شود، با استفاده از شرایط امپدانس داخلی که در رابطPressure Acoustics ، Frequency Domain وجود دارد، برای شبیه‌سازی سیستم بزرگ‌تر اعمال کنید.