برنامۀ زمان-محدود و سخت افزاری-قفل شده

Time-Limited and Hardware-Locked Application

این مثال نشان می دهد که چگونه می توان یک برنامۀ زمان-محدود و سخت افزاری-قفل شده ایجاد نمود. این مثال با بخش ” برنامۀ زمان-محدود و سخت افزاری-قفل¬شده ” در راهنمای برنامه¬نویسی برنامه (صفحه 196) مرتبط است.