حسابگر پارامتر خط انتقال

Transmission Line Parameter Calculator

نظریه خط انتقال یکی از بنیادهای تدریس مهندسی RF و مایکروویو است.
خطوط انتقال برای هدایت امواج میدان الکترومغناطیسی در فرکانس¬های رادیویی استفاده می¬شوند. آن¬ها در انواع مختلف وجود دارند، که بسیاری از آن¬ها برای ساخت آسان و اشتغال در طرح¬های مدار چاپی (PCB) سازگار است. اغلب از آن¬ها برای حمل اطلاعات -با حداقل دستکاری و تحریف- در داخل دستگاه و بین دستگاه استفاده می¬شود.
میدان¬های الکترومغناطیسی در امتداد خطوط انتقال به عنوان امواج الکترومغناطیسی عرضی (TEM) پخش می¬شوند. برنامۀ حسابگر پارامتر انتقال (Transmission Line Calculator) برنامۀ محاسبه مقاومت (R)، القایی (L)، هدایت (G) و ظرفیت (C) و همچنین امپدانس مشخصه و ثابت پخش برای برخی از انواع خطوط انتقال مشترک، مانند یک خط هم¬محور، سرب دوقلو، خط میکروسپروپری و موجبر مشترک (CPW)است.