نقل و انتقال و جذب

Transport and Adsorption

این مثال نشان می دهد که چگونه پدیده های تعریف شده در ابعاد مختلف و در حالت جفت شدۀ کامل را با استفاده از کامسول مالتی فیزیک مدل سازی نماییم.
در حالی که در اکثر موارد اصطلاح نرخ واکنش به عنوان تابعی غلظت¬های واکنش¬دهنده¬ها و فرآورده¬ها تعریف شده است، در واکنش¬های جذب نیز مدل¬سازی غلظت¬های سطح نواحی فعال یا مجموعه سطوح ضروری است. این بدان معنی است که توازن توده¬ای در حجم راکتور باید به توازن توده¬ای گونه¬هایی که فقط در سطح دستگاه وجود دارند جفت شود. این دستگاه می تواند یک واکنش¬یار، یک کیسۀ زیستی، یک جزء نیمه هادی یا هر فرآیند با انواع خاص سطح باشد.
در این مورد خاص، مدل شامل یک رآکتور با سطوح موازی کوچک با یک سطح فعال است. این یک نمونه ساده از پخش سطح و واکنش¬های سطحی است که به انتقال گونه¬ها بین سطح واکنش دهنده و حجم اطراف مرتبط است.
فرآیندهایی از این دست، به عنوان مثال، در راکتورهای ناهمگن و تراشه¬های Biacore یافت می¬شوند.