مقاومت غشای نازک

Thin-Film Resistance

در مدل سازی انتقال با پراکندگی یا رسانش در لایه های نازک، اغلب با تفاوت های زیادی در ابعاد حوزه های مختلف یک مدل مواجه می شویم.
اگر ساختار مدل¬سازی شده، شکل -به اصطلاح- ساندویچی داشته باشد، می¬توانیم نازک¬ترین لایه¬های هندسی را با تقریبی از یک لایۀ نازک جایگزین کنیم، به شرطی که تفاوت در ضخامت بسیار زیاد باشد.
این روش می¬تواند در بسیاری از مسائل پاشنده، مانند هدایت گرما و جریان، و همچنین پخش مولکولی استفاده شود. در این نمونه، این تکنیک برای مدل¬سازی وسایل رسانا استفاده شده، که یک غشای نازک بین دو صفحه قرار گرفته است. سپس مدل تقریبی غشای نازک، با نمونۀ سه¬بعدی کامل مقایسه می¬شود.