ترموستات با تأخیر واکنشی

Thermostat with a Reactionary Delay

این مثال چگونگی رفتار یک ترموستات را در جایی که تأخیر در واکنش آن رخ داده است، نشان می دهد. شرح مفصلی از این پدیده و فرآیند مدل¬سازی را می¬توان در پست وبلاگ «چگونگی تأخیر در شبیه¬سازی ترموستات خود» مشاهده کرد.