کامسول

تجزیه و تحلیل تنش صفحه ضخیم

Thick Plate Stress Analysis

یک مدل معیار که در آن یک صفحۀ ضخیم در معرض فشار بالای بر سطح تجزیه و تحلیل می‌شود.

     راه حل با یک راه حل معیار NAFEMS مقایسه می‌شود.