کامسول

تیر دارای بار حرارتی

Thermally Loaded Beam

در این مثال شما می‌توانید با استفاده از رابط تیر سه‌بعدی، یک مدل تیر سه‌بعدی را ایجاد و حل کنید.

     این مدل نشان می‌دهد که چگونه یک تغییر شکل حرارتی ناشی از یک تیر مدل می‌شود. اختلاف دما در تمام سطوح بالا و پایین و همچنین سطوح چپ و راست تیر اعمال می‌شود.

     حل محاسبه شده با حل تحلیلی مقایسه می‌شود.