کامسول

خزش ناشی از گرما

Thermally Induced Creep

خزش یک تغییر شکل غیر وابسته به زمان است که وقتی ماده در دمای تا حد کافی بالا – می‌گویند تا 40٪ از نقطه ذوب یا بیشتر – تحت فشار قرار می‌گیرد، رخ می‌دهد.

     داده‌های خزش تجربی (با استفاده از تنش و درجه حرارت ثابت) اغلب سه نوع رفتار متفاوت را برای میزان کرنش خزش به عنوان عملکرد زمان نشان می‌دهند:

  • در رژیم خزش پایۀ اولیه میزان کرنش با افزایش زمان کاهش می‌یابد.
  • در رژیم خزش ثانویه میزان کرنش خزش تقریباً ثابت است.
  • در رژیم خزش ثالثیه نهایی، کرنش خزش با گذشت زمان افزایش می‌یابد تا اینکه یک خرابی رخ دهد.

     این مدل تاریخ تنش را برای مدت زمان طولانی برای ماده‌ای که رفتار خزش را نشان می‌دهد محاسبه می‌کند. این مدل از NAFEMS درک تجزیه و تحلیل محدود غیرخطی از طریق معیارهای مصور گرفته شده است. میزان جابجایی و تنش با مقادیر ذکر شده در مرجع مقایسه می‌شود.