کامسول

آرایه مبدل Tonpilz برای سیستم‌های ردیاب صوتی

Tonpilz Transducer Array for Sonar Systems

این مدل یک آرایه خطی از نه مبدل پیزوالکتریک پیوندی Tonpilz را در یک شبکۀ 3 در 3 تنظیم می‌کند. یک ولتاژ اعمال می‌شود که شامل تغییر فاز در هر سه ردیف است. مبدل‌ها در جعبه‌ای زیر سطح دریا قرار دارند.

     آکوستیک خارجی با استفاده از رابط Pressure Acoustics، Boundary Elements که به ساختارهای لرزاننده با جفت‌کنندۀ چندفزیکی Acoustic-Structure Boundary متصل شده است، مدل‌سازی می‌شود. این یک مدل BEM-FEM هیبریدی از سیستم کامل را نتیجه می‌دهد.

دو نسخه از مدل وجود دارد:

  1. در حالت اول، میدان تابش بیرونی محاسبه و مجسم می‌شود
  • پرونده مدل: mph
  1. در حالت دوم، یک شی پراکندگی ساده تقریباً 12 طول موج از مبدل‌ها قرار می‌گیرد. زمینۀ صدای حاصل مدل‌سازی شده و مجسم می‌شود
  • پرونده مدل: mph