کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

سری مخزن با کنترل بازخورد

Tank Series with Feedback Control

این مثال نحوۀ تنظیم و حل یک مدل مخزن سری در صفر بعد را با استفاده از رابط مهندسی واکنش نشان می‌‌دهد.

     این مدل یک سری از سه راکتور مخزن متوالی را توضیح می‌‌دهد. یک حلقه بازخورد به طور مداوم غلظت ورودی مخزن اول را تنظیم کرده تا غلظت آن در خروجی آخرین راکتور نزدیک به یک سطح تنظیم شده باشد.