کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

احتراق سین‌گاز در یک مشعل گرد

Syngas Combustion in a Round-Jet Burner

مدل احتراق آشفته و غیرمجاز احتراق سین‌‌گاز(گاز سنتز) را در یک مشعل جت دور ساده شبیه‌‌سازی می‌‌کند.

     سین‌‌گاز، مخلوطی از گاز است که در درجه اول از هیدروژن، مونوکسید کربن و دی‌‌اکسید کربن تشکیل شده است. سین‌‌گاز، نام مربوط به کاربرد آن در ایجاد گاز طبیعی مصنوعی است. در مدل، سین‌‌گاز از یک لوله به یک ناحیۀ باز با جریان هوای کم آهسته تغذیه می‌‌شود. پس از خروج از لوله، سین‌‌گاز با هوای اطراف به شیوه‌‌ای غیر از پیش مخلوط و مشتعل می‌‌شود. شعلۀ متلاطم حاصل به سر مشعل وصل می‌‌شود.

     این مدل با ترکیب Reacting Flow و انتقال گرما در رابط‌‌های سیال حل می شود. جریان آشفته در جت با استفاده از مدل آشفتگی k-ε مدل شده و واکنش‌‌های آشفته با استفاده از مدل اتساقی گردابی مدل می‌‌شوند. نتایج سرعت، دما و کسری انبوه از گونه‌‌های موجود در دهانۀ واکنش‌‌دهنده، با مقادیر تجربی مقایسه می شوند.