کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

لوله استفان

Stefan Tube

این مثال استفاده از مدل انتشار Maxwell-Stefan را که با رابط Transport of Concentrated Species موجود است نشان می‌‌دهد. این مثال انتشار فاز گاز چندقسمتی در یک لولۀ استفان را در یک بعد مدل‌‌سازی می‌‌کند. در این حالت، این مخلوط مایع استون و متانول است که به هوا تبخیر می‌‌شود.
پروفایل غلظت در حالت پایدار مدل شده و در برابر داده‌‌های تجربی توسط تیلور و کریشنا (1993) تأیید شده است.