کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

اصلاح‌کنندۀ بخار

Steam Reformer

در ژنراتورهای پیل سوختی، یک واحد اصلاح بخار به طور معمول هیدروژن مورد نیاز پشتۀ سلول را تولید می‌‌کند.

این مثال مدل‌‌سازی یک اصلاح‌‌کنندۀ بخار را نشان می‌‌دهد. شیمی اصلاحات در یک بستر کاتالیزوری متخلخل اتفاق می‌‌افتد که در آن انرژی از طریق لوله‌‌های گرمایش برای هدایت سیستم واکنش گرمایی تأمین می‌‌شود. راکتور در یک پوشش عایق محصور شده است.

سیستم محکم با همبستگی معادلات جرم، انرژی و حرکت استفاده شده برای توصیف سیستم با استفاده از رابط‌‌های از پیش تعریف شده ماژول مهندسی واکنش شیمیایی به راحتی تنظیم می شود.