تجزیه و تحلیل سختی یک مونتاژ مورب دکل ارتباطی

Stiffness Analysis of a Communication Mast’s Diagonal Mounting

دکل های ارتباطی معمولا یک چارچوب با یک طراحی مشبک مثلثی دارند. قطر چارچوب از چندین قسمت تشکیل شده که با هم جوش می خورند.
هنگامی که تحت یک جریان بادی داده شده در یک محل خاص عمل می¬کنید، زاویۀ چرخش آنتن باید کمتر از یک حد مشخص باشد تا ارتباطات بدون وقفه برقرار شود. برای نوع دکل در این مدل، مهندسان مشخص کرده¬اند که سختی پیچشی آن بسیار کم بوده و این اثر به علت هندسۀ امتداد مورب است. هدف این است که ابتدا با تحلیل هندسۀ موجود و به روزرسانی هندسه و تحلیل جدید، سختی چنین مونتاژ موربی را افزایش دهیم.
این مدل همچنین مش¬بندی منحصربفرد قطعات به وسیله ابزار مش¬بندی تعاملی را نشان می¬دهد.