تنش ها و کرنش ها در یک آچار

Stresses and Strains in a Wrench

این آموزش نشان می دهد که چگونه می توان یک تحلیل سادۀ ساختاری استاتیک ایجاد کرد. تجزیه و تحلیل در مورد یک آچار به هنگام استفاده از گشتاور نیرو روی یک پیچ نشان داده شده است. به رغم سادگی آن و این واقعیت که مهندسین بسیار کمی قبل از تلاش برای باز کردن پیچ، آن را مورد تحلیل ساختاری قرار می¬دهند، این مثال یک نمونۀ بسیار خوبی از تحلیل ساختاری را در کامسول مالتی¬فیزیک ارائه می¬دهد.