انتقال حرارت دوبعدی پایا با رسانش

Steady-State 2D Heat Transfer with Conduction

این مثال یک تحلیل حرارتی حالت پایدار دوبعدی را نشان می دهد که شامل انتقال حرارت به دمای خارجی معین(محیط اطراف) است. این به عنوان یک مثال معیار ارایه شده است.
جواب مبنا برای محل مورد نظر، حرارت 18.25 درجه سانتیگراد است. کامسول مالتی¬فیزیک با استفاده از 556 جزء(المان)، دمای 18.28 درجه سانتیگراد را نتیجه می¬دهد. اصلاحات یکنواخت متوالی، دمای 18.26 و 18.25 درجه سانتیگراد را نشان داده که به نتیجۀ معیار همگرا می¬شود.