کامسول

درپوش کروی با بار نقطه‌ای مرکزی

Spherical Cap with Central Point Load

این معیار تغییر شکل غیرخطی یک درپوش کروی را که با استفاده از مکانیک‌های جامد متقارن محوری دوبعدی و رابط‌های پوسته در مرکز قرار گرفته است، مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از رابط پوسته با رابط مکانیک جامد و همچنین با نتایج تحلیلی ارائه شده در معیار برای تفکیک‌های مختلف مقایسه شده است.