کامسول

مبدل پیزواکوستیک کروی

Spherical Piezoacoustic Transducer

این آموزش یک دستورالعمل گام به گام برای تنظیم یک مسألۀ متقابل ساختاری و صوتی سه‌بعدی کاملاً همراه را ارائه می‌دهد. تعامل بین یک ساختار پیزوالکتریک کروی ارتعاشی با محیط سیال اطراف در نظر گرفته شده است. مواد پیزوالکتریک PZT-5H از کتابخانۀ مواد استفاده می‌شود. دستورالعمل در مورد چگونگی ایجاد یک مادۀ پیزوالکتریک شعاعی قطبی در مختصات کروی ارائه شده است. صفحات متقارن برای به دست آوردن هندسه مدل‌سازی کاهش می‌یابد. تأثیر فرکانس تحریک در هندسۀ مدل و مش بحث شده است. لایه‌ای کاملاً مطابق برای مدل‌سازی دامنۀ هوایی بی‌نهایت گسترده استفاده می‌شود. چند فیزیک همراه به عنوان یک مسألۀ ثابت با در نظر گرفتن تجزیه و تحلیل دامنۀ فرکانس حل می‌شود.