کامسول

دیواره ارتباطی صوتی

Sonic Well Logging

این مدل چگونگی شبیه‌سازی یک مبدل پیزوالکتریک را هم به عنوان فرستنده صدا و هم گیرنده در یک تنظیم دیوارۀ ارتباطی نشان می‌دهد. سایر کاربردهای این راه‌اندازی، به عنوان مثال، در زمینۀ آزمایش غیرمخرب است. یک مبدل فرستنده به یک مدار الکتریکی وصل شده است که برای ارسال پالس به عنوان سیگنال ردیابی تنظیم شده و همچنین سیگنال‌هایی را که به مبدل برگشته‌اند، انتخاب می‌کند. دو مبدل پیزوالکتریک دیگر فقط به عنوان گیرنده استفاده می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که چگونه حالت‌های مختلف صوتی را می‌توان با استفاده از مبدل‌ها با توجه به مسافت طولانی به اندازۀ کافی از هم جدا و شناسایی کرد. این به دلیل سرعت انتشار متفاوت در ارتباط با حالت صوتی مختلف است.

این مدل به ماژول آکوستیک و ماژول AC / DC احتیاج دارد.