کامسول

مکانیزم میل لنگ

Slider Crank Mechanism

این یک مدل معیار برای آزمایش الگوریتم‌های عددی در حوزۀ دینامیک چندبدنه است.

     این مدل رفتار پویای مکانیزم میل‌لنگ را شبیه‌سازی می‌کند. این مکانیزم در طی عملکرد خود از موقعیت‌های مفرد عبور می‌کند. شتاب در یک نقطه با نتایج حاصل از مرجع مقایسه می‌شود.