کامسول

گوه کشویی

Sliding Wedge

یک گوه کنتاکتور تحت بار سنگین قرار دارد و به دلیل بار مرزی بر روی سطح گوه مورد نظر سفت و سخت، هر دو بی‌نهایت گسترده، مجبور به سر خوردن می‌شود. چشمه‌های خطی افقی نیز بین مرز عمودی چپ و زمین متصل می‌شوند.

     این یک مسألۀ سرخوردگی بزرگ از جمله فشار تماس برای یک منطقۀ تماس ثابت و محاسبات نیروی اصطکاک است. از روش پنالتی / مانع برای حل مسألۀ تماس، و از یک مدل اصطکاک کولمب برای محاسبۀ نیروهای اصطکاک استفاده می‌شود. این یک مدل معیار NAFEM است که در نشریات NAFEM تست‌های معیار NAFEMS برای مدل‌سازی عناصر محدود از تماس، شکاف و سرخوردگی شرح داده شده است.