کامسول

ترک لبه‌ای منفرد

Single Edge Crack

این مدل به پایداری یک صفحه با ترک لبه‌ای که در معرض بار کششی قرار دارد می‌پردازد. برای تجزیه و تحلیل ثبات ترک‌های برانگیخته، می‌توان از مکانیک شکست استفاده کرد.

     یک پارامتر متداول در مکانیک شکست، که برای پیش‌بینی اینکه آیا ترک خاصی باعث شکستگی صفحه خواهد شد، به کار می‌رود، اصطلاحاً ضریب شدت تنش KI است. هنگامی که این مقدار محاسبه شده با سختی شکستگی مواد برابر می‌شود، KIc، (یک خاصیت ماده) سپس به سرعت، معمولاً شکستگی فاجعه‌بار رخ می‌دهد. در این مدل، شما با استفاده از به اصطلاح J-انتگرال، فاکتور شدت تنش KI را تعیین می‌کنید.