جریان شکست سنگ

Rock Fracture Flow

یک مدل جریان بالقوه جریان سیال در شکستگی سنگ، از معادلۀ به اصطلاح رینولدز استفاده می کند. این نشان می¬دهد که چگونه از داده¬های تجربی که در یک تابع استفاده شده در معادله تعبیه شده¬اند، استفاده شود.