کامسول فارسی

حذف جزئیات در هندسه‌های مدل

Removing Details in Model Geometries

این مدل نحوۀ استفاده از عملیات حذف جزئیات را برای یافتن و حذف خودکار جزئیات کوچک از هندسۀ مدل نشان می‌دهد.