کامسول

پرتو الکترونی واگرای نسبیتی

Relativistic Diverging Electron Beam

هنگام مدل‌سازی انتشار پرتوهای ذره‌ای باردار در جریان زیاد و سرعت‌های نسبیتی، شارژ فضا و جریان پرتو نیروهای الکتریکی و مغناطیسی قابل توجهی ایجاد می‌کنند که تمایل به گسترش و تمرکز پرتو دارند.

     رابط ردیابی ذرات شارژشده از یک روش تکراری استفاده می‌کند. در این مثال، محاسبۀ کارآمد مسیر ذرات جفت‌شدۀ قوی و میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی برای یک پرتو که در جریان ثابت کار می‌کند. یک مطالعۀ پالاییدۀ مش تأیید می‌کند که راه حل با عبارت تحلیلی برای شکل یک محفظۀ پرتو نسبی موافق است.

     این مدل به ماژول ردیابی ذرات نیاز دارد.