کامسول

جاذب Rössler

Rössler Attractor

جاذب Rössler دستگاهی از سه معادلۀ دیفرانسیل غیرخطی و معمولی است. جاذب Rössler از نظر ماهیتی مشابه جاذب Lorenz است. معادلات غیرخطی را می‌توان در کامسول با استفادۀ راحت از فرمول Massless موجود در رابط ردیابی ذرات ریاضی حل کرد.