کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

تعادل واکنش – تبدیل فاز گاز اتیلن به اتانول

Reaction Equilibrium – Gas Phase Conversion of Ethylene to Ethanol

این نرم‌‌افزار ترکیبات تعادل در تبدیل فاز گاز اتیلن به اتانول را محاسبه می‌‌کند. این امکان را به شما می‌‌دهد تا بررسی کنید که چگونه شرایط اولیه و شرایط عملیاتی بر تولید اتانول تأثیر می‌‌گذارد.

     این برنامه طراحی شده است تا به عنوان یک ابزار تدریس مورد استفاده قرار گیرد؛ هم برای فراهم آوردن درک درستی از پویایی یک تعادل شیمیایی، و هم برای نشان دادن چگونگی محاسبۀ نتایج کمی برای ترکیب تعادل.