کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

جذب پروتئین

Protein Adsorption

تبادل یونی یک روش قدرتمند برای جدا کردن پروتئین‌‌ها از محلول‌‌ها است و امروزه به راحتی در صنعت بیوتکنولوژی و دارویی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

     این مدل یک ستون تبادل یونی را برای جذب پروتئین شبیه‌‌سازی می‌‌کند. فاز مایعات شامل چهار ماده است: دو پروتئین، حلال و یک نمک. سینتیک جذب / دفع با دو واکنش تعادل توصیف می‌‌شود که پروتئین‌‌ها یون‌‌های جذب شده در سطح و برعکس را جابجا می‌‌کنند.

     این مثال نشان می‌‌دهد که چگونه واکنش‌‌ها در تعادل شیمیایی در یک سیستم راکتور صفربعدی در مهندسی واکنش می‌‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، همچنین نشان می‌‌دهد که چگونه سینتیک از مجموعۀ صفربعدی به یک مدل سه‌‌بعدی منتقل می‌‌شود که در آن می‌‌توان جزئیات واکنش در ستون را با جزئیات مورد بررسی قرار داد. مدل سه‌‌بعدی حمل و نقل انبوه را از طریق انتشار و انتقال همرفت و واکنش در سطح جرم تبادل یونی با حمل و نقل گونه‌‌های رقیق شده، جریان آزاد و متخلخل رسانه، و رابط‌‌های واکنش سطحی انجام می‌‌دهد.