کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

پلیمریزاسیون دسته نصف‌شده

Semibatch Polymerization

با تبدیل شدن مونومر واکنش‌‌دهنده به زنجیره‌‌های پلیمری، چگالی مخلوط واکنش‌‌دهنده اغلب به شکل قابل توجهی تغییر می‌‌کند. در این مثال خواهید دید که چگونه این اثر بر کل تولید پلیمر در یک فرآیند تأثیر می‌‌گذارد. پلیمریزاسیون فاز مایع در یک راکتور semibatch انجام می‌‌شود، جایی که دو شرایط عملیاتی با هم مقایسه می‌‌شوند.

     در سناریوی اول، پس از دستیابی به حداکثر ظرفیت حجم، خوراک مونومر به راکتور خاموش می‌‌شود. در سناریوی دوم، خوراک مونومر مجاز است تا به طور مداوم تغییر حجم را به دلیل واکنش شیمیایی جبران کند.

     این مدل استفاده از نوع راکتور Semibatch را نشان می‌‌دهد، که در رابط مهندسی واکنش از پیش تعریف شده است. همچنین نشان داده شده است که چگونه می توان وقایع به موقع -در این مورد، کنترل خوراک واکنش‌‌دهنده به راکتور- را تنظیم کرد.