لنز چهارقطبی

Quadrupole Lens

درست مثل نور متمرکز لنزهای نوری، لنزهای الکتریکی و مغناطیسی را می توان برای پرتوهای ذرات شارژ مورد استفاده قرار داد.
این مدل کامسول مالتی¬فیزیک، مسیر یونهای B5+ را از طریق یک سیستم تمرکز سه چهار بعدی مغناطیسی نشان می¬دهد. هر کدام از چهارقطبی¬ها، پرتو یون¬ها را در یک جهت عرضی متمرکز کرده و آن را در یک نقطۀ دیگر قرار می¬دهند. اثر خالص بر روی پرتو پس از سفر از طریق سیستم در تمام جهات متمرکز است. ردیابی ذرات یون¬ها برای بررسی اثر تمرکز چهارقطبی مورد استفاده قرار می¬گیرد.