کنترل فرآیند با استفاده از یک کنترل کنندۀ PID

این مثال نشان می دهد چگونه یک مدل جریان می تواند به یک مکانیزم کنترل فرایند متصل شود.
کنترل پارامترهای برنامه بر اساس پارامترهای دیگر نرم افزارها در مهندسی فرایندها مهم است. اکثر سازوکارهای کنترل داده¬ها از یک دیوار یا خروجی برای کنترل پارامترهای ورودی استفاده می کنند. اگر بتوانید پارامترهای ورودی را با توجه به اطلاعات موجود در یک جزء یا قطعه تجهیزات کنترل کنید، کنترل دقیق¬تر می¬تواند رخ دهد.
این مدل، انتقال جرم به جریان سیال با دو ورودی (یک کنترل) و یک کنترل کنندۀ PID را جفت می¬کند. در این حالت، جریان سیال با توجه به غلظت در یک نقطه در داخل هندسه کنترل می شود؛ بنابراین نیاز به یک مدل فیزیکی است.
این مدل از متغیرهای پیش بینی استفاده کرده تا معادلات دیفرانسیل معمولی کنترل کنندۀ PID را به نقطۀ تمرکز و سرعت ورودی متصل نماید.

متن فوق به زبان انگلیسی:

Process Control Using a PID Controller

This model shows how a flow model can be coupled to a process control mechanism.
Controlling application parameters according to other application parameters is important within process engineering. Most control mechanisms use the data at a wall or an outlet to control inlet parameters. More accurate control can occur if you can control inlet parameters due to data found within a component or piece of equipment.
This model couples mass transfer to fluid flow with two inlets (one controlled) and a PID controller. In this case, fluid flow is controlled according to the concentration at a point within the geometry – therefore a requirement for a physical model.
The model makes use of Projection variables in order to couple the Ordinary differential equation of the PID controller to the concentration point and the inlet velocity.

منبع:

www.comsol.com