الکترودهای ضربان ساز

Pacemaker Electrode

این مدل نشان دهندۀ استفادۀ چند فازی از کامسول برای مدل سازی مسائل توزیع جریان یونی در الکترولیت ها -در این مورد در بافت انسانی- است. این مسأله بر روی یک الکترود ضربان¬ساز نشان داده شده است، اما می¬توان آن را در سلول¬های الکتروشیمیایی مانند سلول¬های سوختی، باتری¬ها، حفاظت از خوردگی یا هر فرایندی دیگر که در صورت عدم وجود غلظت، هدایت یونی انجام می¬شود، اعمال شود.
دستگاه مدل¬سازی شده یک الکترود ضربان¬ساز است که داخل قلب قرار گرفته و به قلب بیمار کمک می¬کند تا ریتم طبیعی را حفظ کند. این دستگاه به عنوان یک الکترود خوانده می¬شود، اما در واقع شامل دو الکترود است: یک کاتد و یک آند. این مدل با توزیع جریان و پتانسیل اطراف یک جفت الکترود در ارتباط است.