کامسول

پیچ و مهره‌های پیش ساخته در اتصال لوله

Prestressed Bolts in a Tube Connection

یک اتصال لوله متشکل از یک فلنج با هشت پیچ پیش ساخته در معرض مجموعه بارهایی است که از فشار داخلی، نیروی محوری و تکانۀ خمش خارجی تشکیل شده است.

دامنۀ مدل شامل 1/4 از هندسه کامل است؛ زیرا دو موج تخت متقارن وجود دارد.

این مطالعه شامل دو مرحله است: فشار دادن پیچ‌ها و بررسی چگونگی تغییر وضعیت تنش در لوله و پیچ‌ها با بار خارجی اعمال شده.

هر دو نیروی پیشران داده شده و نیروهای محاسبه شدۀ پیچ و مهره‌های برش یافته در صفحۀ تقارن به طور خودکار تفسیر می‌شوند که گویی یک پیچ کامل است، بنابراین گردش کار مدل‌سازی را ساده می‌کند.

سپس تعدادی از خطوط طبقه‌بندی تنش ایجاد شده که در طی آن یک ارزیابی خطی‌سازی تنش انجام می‌شود. خطی‌سازی تنش یک تکنیک پس از پردازش است که در آن تنش‌ها از طریق یک بخش نازک در یک مدل جامد توسط یک میدان تنش غشایی ثابت و یک میدان تنش خمشی متغیر تغییر می‌کند. تنش‌های غشایی، خمش و اوج گزارش شده و شدت تنش برای هر یک از این گونه‌های طبقه‌بندی تنش محاسبه می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدل‌سازی خطی‌سازی تنش، این پست وبلاگ را بخوانید: “معرفی مدل‌سازی خطی‌سازی تنش در کامسول مالتی‌فیزیک”