کامسول

پیچ و مهره‌های درپوش اصلی بلبرینگ

Prestress of Main Bearing Cap Bolts

این مثال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان پیچ‌های پیش ساخته را مدل‌سازی کرد.     هندسۀ پیچ از کتابخانه‌های بخش گرفته شده است.     برای مقایسه، یکی از پیچ‌ها با استفاده از فرمول تماس با نخ مدل می‌شود، در حالی که پیچ دیگر توسط یک وضعیت پیوستگی خالص به سوراخ پیچ وصل می‌شود. کاهش سفتی در قسمت پیچیدۀ پیچ با کاهش سختی مواد در نظر گرفته می‌شود.