کامسول

خزش اولیه تحت بار غیرقابل اطمینان

Primary Creep Under Nonconstant Load

در این مثال مدل، رفتار خزش مواد را تحت بارگذاری غیرثابت مطالعه خواهید کرد. شما می‌توانید خزش اولیه را با استفاده از قانون نورتون بیلی مدل‌سازی کرده و تفاوت بین سخت‌شدن زمان و روش‌های سخت‌شدن کرنش موجود در کامسول مالتی‌فیزیک را مطالعه کنید.

این مدل از NAFEMS درک غیر خطی محدود از طریق معیارهای مصور گرفته شده است. این بار شامل یک بار متقاطع و یک محوره است. مرحلۀ بار بعد از نیمی از زمان مطالعۀ کامل اتفاق می‌افتد. ارزش جذاب، تغییر کرنش خزش در طول زمان است. راه‌حل‌های محاسبه شده با حل تحلیلی ارائه شده در مرجع مقایسه می‌شوند.