نرم افزار کامسول comsol

ترانزیستور با قدرت

Power Transistor

در هر سیستمی که هدایت جریان الکتریکی وجود داشته باشد و در آنجا که رسانایی مواد محدود باشد، گرمایش الکتریکی صورت خواهد گرفت. گرمایش الکتریکی -که از آن به عنوان گرمایش ژول نیز یاد می شود- در بسیاری موارد محصول جانبی ناخواسته هدایت جریان است. این مدل سیستمی را تشکیل می‌دهد که از قسمت کوچکی از مدار حاوی ترانزیستور با قدرت و مسیرهای مس متصل به ترانزیستور تشکیل شده است. هدف از شبیه‌سازی تخمین دمای کار ترانزیستور است که به دلیل گرمایش الکتریکی نامطلوب می‌تواند از درجه حرارت اتاق به میزان قابل توجهی بالاتر باشد. ترانزیستور با قدرت -در این حالت محصولی خارج از رده- می‌تواند بر روی یک سینک گرما نصب شود. با این حال، در این شبیه‌سازی، ما بررسی خواهیم کرد که آیا نصب سینک گرما لازم است یا اینکه دمای کار می‌تواند به اندازه کافی کم باشد تا در صورت عدم وجود یک سینک گرما، سیستم آسیب نبیند.