نرم افزار کامسول comsol

جریان منافذ

Pore-Scale Flow

این مدل غیر متعارف از جریان رسانای متخلخل، از جریان خزنده (استوکس) در میان رسانه‌های متخلخل استفاده می‌کند. این مدل از آزمایشات جریان در مقیاس منافذ انجام شده توسط آرتورو کلر، ماریا اوتوس، و سانیا سیریویتایاپاکورن از دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا انجام شده است. هندسۀ مورد استفاده در مدل با اسکن تصاویر میکروسکوپ الکترونی تولید شده است.
در این مثال، ما یکی از تصاویر میکرو مدیا دوبعدی از کلر، اوتوس، و سیریویتایاپاکورن را گرفته و برای سرعت و فشار مایعات منافذ با استفاده از معادلات استوکس برای مختصات دکارتی حل می‌کنیم. ادغام مرزی برای ارزیابی کمی شار استفاده می‌شود.