کامسول

تجزیه و تحلیل پس‌روی یک پوسته استوانه‌ای مفصلی

Postbuckling Analysis of a Hinged Cylindrical Shell

مدل مورد مطالعه یک معیار برای یک پنل استوانه‌ای لولایی است که در مرکز آن دارای یک بار نقطه‌ای قرار دارد. تجزیه و تحلیل کمانش خطی بار کمانش را پیش‌بینی می‌کند. با این وجود چنین تحلیلی درمورد آنچه اتفاق می‌افتد در بارهای بالاتر از بار بحرانی رخ نمی‌دهد. ردیابی محلول پس از بار بحرانی، تجزیه و تحلیل پس‌رو نامیده می‌شود. در این مدل از رابط پوسته استفاده شده است.